Polityka prywatności

 • 1 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 206 r. str. 1),

 

 • 2. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych jest Pan Mariusz Piecha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Piecha Mariusz Piecha pod adresem ul. K. Jędrzejowskiego, nr 1, 32-651 Malec, NIP 9371001398, REGON 070611752 tel. ……………………………………. fax: ………………………………………. adres e – mail: sklep@lawinia.pl, w ramach którego działa sklep internetowy Lawinia Dom & Ty, zwany w dalszej części polityki „Sklepem”, dostępny pod adresem https://www.lawinia.pl/.

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słownik zawarty w Regulaminie sklepu lub opis zawarty w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujący słowniczek:

 • „Klient” czyli konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupu w Sklepie zastąpiony został w niektórych miejscach określeniem „Ty”,
 • „Administrator” czyli Pan Mariusz Piecha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Piecha Mariusz Piecha pod adresem K. Jędrzejowskiego, nr 1, 32-651 Malec, NIP 9371001398, REGON 070611752 zastąpiony został w niektórych miejscach określeniem „My”,
 • „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzach dostępnych na stronach sklepu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

 • 3. Administrator Danych i proces ich przetwarzania.

Mariusz Piecha jest administratorem danych osobowych klientów sklepu. Oznacza to, że jeśli posiadają Państwo konto na stronie internetowej sklepu lub dokonują zakupu z wykorzystaniem opcji „zakup bez rejestracji”, to podają Państwo obowiązkowo lub fakultatywnie następujące dane osobowe

 1. a) nazwisko, imię,
 2. c) adres pocztowy (adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, inny adres do doręczeń),
 3. d) adres IP,
 4. e) e –mail,
 5. f) numer telefonu,
 6. g) NIP,

Mariusz Piecha jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania przez Klienta danych osobowych niezbędnych do korzystania ze Sklepu uniemożliwia rejestrację Klienta i dokonywanie zakupów w Sklepie w tym również w ramach opcji „zakup bez rejestracji”.

 

Klient podając dane osobowe wyraża w udostępnionym w tym celu formularzu zgodę na ich przetwarzanie w celu dokonywania zakupów w Sklepie i realizacji zobowiązań Sklepu związanych z dokonywanymi zakupami, a także akcjami promocyjnymi Sklepu (w szczególności w celu świadczenia usługi newsletter).

 

Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży w sklepie (dokonania zakupów), ukształtowania jej treści, zmiany, odstąpienia od niej bądź jej rozwiązania.
 4. w zakresie udostępniania klientom danych o aktualnej ofercie sklepu i dostępnych promocjach jeżeli zapisali się na newsletter.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@lawinia.pl

Odbiorcami danych osobowych Klienta będą kurierzy (firmy kurierskie) lub przedsiębiorcy świadczący usługi pocztowe, dostarczający Klientowi zakupione w Sklepie Produkty oraz podmioty realizujące płatności w ramach elektronicznego systemu płatności internetowych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po usunięciu konta, wykonaniu umowy sprzedaży dokonanej z wykorzystaniem opcji „zakup bez rejestracji”, odstąpieniu od umowy sprzedaży, jej rozwiązaniu lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Administrator ma prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

 • 4. Pliki cookies

 

Witryna https://www.lawinia.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera. Kiedy wykorzystywana  przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie sklepu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia ……………………. które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego sklepu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy prowadzącej sklep w celu optymalizacji działań.

 

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies………………………………….

Pliki cookies służą do:

 1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;

 

 1. zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu;

 

 1. umożliwienia zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu;

 

 1. umożliwienia „zapamiętania” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

 1. umożliwiania dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

 • 5. Zmiana polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej polityki prywatności, w szczególności w związku z ciągłym rozwojem technologii IT.

 

 

Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Logo Lawinia
tel. (33) 486 71 72
sklep@lawinia.pl