Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAWINIA DOM & TY

 

Sklep internetowy Lawnia Dom & Ty  troszczy się o prawa konsumenta. Dlatego na wstępie niniejszego regulaminu informujemy Państwa, iż wszelkie postanowienia umów zawartych przez przedsiębiorcę z konsumentem mniej korzystne dla niego niż przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) są nieważne, natomiast w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy powołanej ustawy. Postanowienia niniejszego regulaminu w jakimkolwiek stopniu nie ograniczają praw konsumenta lecz stanowią realizację obowiązków przedsiębiorcy nałożonych powołaną ustawą mających na celu, przede wszystkim, poinformowanie konsumenta o przysługujących mu prawach celem umożliwienia ich realizacji.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Lawnia Dom & Ty, zwany w dalszej części regulaminu „Sklepem”, dostępny pod adresem https://www.lawinia.pl/, jest prowadzony przez Pana Mariusza Piechę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Piecha Mariusz Piecha pod adresem K. Jędrzejowskiego, nr 1, 32-651 Malec, NIP 9371001398, REGON 070611752 tel. ……………………………………. fax: ………………………………………. adres e – mail: sklep@lawinia.pl.
 2. Działalność gospodarcza została zarejestrowana w centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 3. Mariusz Piecha jest administratorem danych osobowych Klientów Sklepu. Dane osobowe Klientów przetwarzane są za ich zgodą w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu i innych dokumentach udostępnianych Klientom zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1), Ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (U. z 2018 r. poz. 1000), i innymi aktami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Do dokonania zakupów w Sklepie konieczne jest posiadanie sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, tablet, smartphone) spełniającego następujące wymagania ………………………………………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
 5. Klientom i innym osobom korzystającym ze Sklepu zabrania się wprowadzania na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 6. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie są nowe i zostały dopuszczone do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi zakupionych produktów w stanie wolnym od wad.
 7. Sklep dostarcza zakupione produkty wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Postanowienia regulaminu dotyczą Klientów sklepu zarówno będących konsumentami jak i przedsiębiorcami, za wyjątkiem postanowień Rozdziału IX oraz Rozdziału XII ust. 2, które dotyczą wyłącznie konsumentów.
 9. Każda osoba dokonująca zakupów w sklepie zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem, co potwierdza w toku rejestracji konta użytkowania w Sklepie lub w przypadku dokonania zakupu bez rejestracji każdorazowo w toku wypełniania elektronicznego formularza zamówienia.
 10. W przypadku zmiany regulaminu Klienci zarejestrowani są o tym informowani poprzez przesłanie wiadomości e – mail z informacją zawierającą link do nowego regulaminu i najpóźniej przy dokonaniu kolejnych zakupów po zmianie zobowiązani są potwierdzić zapoznanie się z jego treścią. W przypadku Klientów dokonujących zakupów bez rejestracji każdorazowo przed dokonaniem zakupów potwierdzają oni zapoznanie się z treścią regulaminu.
 11. Zmiana regulaminu nie wpływa na treść umów sprzedaży (zamówień) zawartych przed jej dokonaniem.
 12. Aby dokonać zakupów w sklepie należy mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (brak ubezwłasnowolnienia).
 13. Kontakt telefoniczny ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 18.

Rozdział II

Definicje

 1. Słownik pojęć stosowanych w regulaminie:

 

 • Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupu w Sklepie związanego bezpośrednio z tą działalnością.
 • Dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Klient: konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupu w Sklepie.
 • Newsletter: nieodpłatna elektroniczna usługa marketingowa świadczona przez Sklep na rzecz Klienta polegająca na wysyłaniu pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e – mail za jego wyraźną zgodą (która może być wycofana w każdej chwili), informacji o produktach oferowanych w sklepie, aktualnych promocjach, wyprzedażach i innych informacji przydatnych w celu dokonywania zakupów.
 • Produkt: towar będący rzeczą ruchomą oferowany do sprzedaży w Sklepie.
 • Formularz rejestracji: formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający Klientowi podanie danych niezbędnych do założenia konta umożliwiającego dokonanie zakupów.
 • Konto: oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych zawierający dane osobowe klienta oraz dane o dokonanych przez klienta zakupach, a także inne dane konieczne w celu dokonywania zakupów w Sklepie.
 • Formularz zamówienia: formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający klientowi dokonanie zakupu produktu, odrębny dla Klientów zarejestrowanych oraz dla Klientów dokonujących zakupów bez rejestracji (w ostatnim przypadku z uwagi na brak konta Klienta formularz musi obejmować więcej danych celem umożliwienia dokonania zakupów).
 • Formularz odstąpienia: dostępny na stronie internetowej sklepu formularz umożliwiający konsumentowi skorzystanie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, przy czym dla skutecznego skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży nie jest konieczne skorzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej.

Rozdział III

Rejestracja/zakup bez rejestracji

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie zalecane (chociaż nieobowiązkowe) jest dokonanie rejestracji.
 2. Klient dokonuje rejestracji poprzez kliknięcie pola zarejestruj się i wypełnienie formularza rejestracji polegającego na wpisaniu wymaganych danych i postępowaniu zgodnie z informacjami generowanymi automatycznie przez stronę internetową Sklepu.
 3. W następstwie dokonania rejestracji zostaje utworzone indywidulane konto Klienta na stronie internetowej Sklepu, do którego Klient może się zalogować za pomocą indywidualnego loginu i hasła podanych przez Klienta w toku rejestracji.
 4. Klient wyraża w formularzu rejestracji zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu dokonywania zakupów w Sklepie i realizacji zobowiązań Sklepu związanych z dokonywanymi zakupami, a także ewentualnie z akcjami promocyjnymi Sklepu (w szczególności w celu świadczenia usługi newsletter jeżeli usługa ta została wybrana przez Klienta).
 5. Sklep niezwłocznie potwierdza założenie konta poprzez wysłanie wiadomości e- mail na podany adres elektroniczny Klienta.
 6. Dokonując rejestracji Klient może zamówić usługę newslettera, usługa ta może być zamówiona także w późniejszym okresie poprzez kliknięcie pola „zapisz się na newsletter” i postępowanie zgodnie z informacjami generowanymi automatycznie przez stronę internetową mającymi na celu w szczególności wyrażenie niezbędnych
 7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi newslettera poprzez …………………………………………………………………………………………...
 8. Klient może dokonać zakupu w Sklepie bez rejestracji, o której mowa w ust. 1 – 7 powyżej poprzez kliknięcie pola zakup bez rejestracji i wypełnienie formularza zamówienia polegającego na wpisaniu wymaganych danych i postępowaniu zgodnie z informacjami generowanymi automatycznie przez stronę internetową Sklepu.
 9. W przypadku dokonywania zakupów bez Rejestracji wymagane jest podawanie kompletu wymaganych danych Klienta przy każdym zamówieniu.

Rozdział IV

Produkty oferowane do sprzedaży, ich ceny oraz koszt wysyłki

 1. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się podzielone tematycznie zdjęcia i dokładny opis produktów oferowanych do sprzedaży zawierający niezbędne informacje o właściwościach produktu.
 2. Przy każdym opisie produktu znajduje się jego cena będąca ceną brutto, tj. zawierającą podatek od towarów i usług (VAT), przy czym cena ta nie zawiera kosztów wysyłki produktu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu, przy czym nie dotyczy to produktów zakupionych przed dokonaniem zmiany.
 4. Koszt zakupu produktu jest powiększony o koszt wysyłki w kwocie podanej w sposób wyraźny na stornie internetowej sklepu oraz potwierdzony każdorazowo po wypełnieniu formularza zamówienia, przy czym Klient ma prawo odebrać zakupiony towar osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem podanym na stronie internetowej wówczas nie ponosi dodatkowych kosztów wysyłki.
 5. Odbiór osobisty towaru, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie jest możliwy w przypadku towarów zakupionych w Sklepie za pośrednictwem portalu allegro.pl – wówczas Klient jest zobowiązany do skorzystania z dostępnych opcji wysyłki towaru.
 6. Informacje podane na stornie internetowej sklepu w tym również opis towaru i jego cena nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (U.2019.1145 j.t.) lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 powołanej ustawy.

Rozdział V

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien wykonać następujące czynności:

 

 • Zalogować się na swoje konto na stronie internetowej Sklepu (nie dotyczy to osób Klientów dokonujących zakupów bez rejestracji)
 • Wybrać produkty, którymi jest zainteresowany spośród produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu poprzez kliknięcie przy danym produkcie pola „dodaj do koszyka”.
 • Wybrać sposób płatności i sposób dostawy.
 • Przejść do formularza zamówienia poprzez kliknięcie pola „kontynuuj zamówienie”.
 • W przypadku Klientów, którzy nie chcą rejestrować indywidualnych kont na stronie kliknąć pole zakup bez rejestracji.
 • Wypełnić formularz zamówienia zgodnie z instrukcjami generowanymi automatycznie przez stronę internetową Sklepu, po wypełnieniu formularza Klient jest informowany o całkowitych kosztach swojego zamówienia (suma cen brutto wszystkich wybranych produktów, koszt wysyłki, koszt płatności za pobraniem).
 • Potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie pola „potwierdź”, a następnie po wygenerowaniu podsumowania zamówienia wraz z ceną kliknąć pole „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 • Potwierdzenie zamówienia nie jest możliwe bez podania obowiązkowych danych formularza zamówienia zgodnie z instrukcjami generowanymi automatycznie na stronie internetowej.
 • Wybierając pole „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient przesyła do sklepu formularz zamówienia składając tym samym ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży (zakupu) wybranych produktów.

 

 1. Sklep niezwłocznie po kliknięciu przez Klienta pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu (powołane zaksięgowanie płatności nie dotyczy opcji płatność za pobraniem), informuje Klienta o zawarciu umowy sprzedaży poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres elektroniczny Klienta, przy czym wiadomość ta zawiera pola umożliwiające przekierowanie Klienta do niniejszego regulaminu. Z chwilą otrzymania przez Klienta wskazanej wiadomości e – mail umowa sprzedaży zostaje zawarta .
 2. W przypadku niewysłania przez Sklep wiadomości e- mail, o której mowa w ust. 2 w terminie ………. od przesłania formularza zamówienia i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu (może się to zdarzyć wyjątkowo z powodu braku dostępności zamówionego towaru w magazynach lub u dostawców Sklepu), złożone zamówienie zostaje anulowane, a uiszczona przez Klienta cena zostanie w terminie ….. dni roboczych zwrócona . Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży sklep wystawia paragon fiskalny, a na żądanie Klienta złożone w formularzu zamówienia również fakturę VAT uwzględniającą przekazane przez Klienta dane.
 4. Paragon fiskalny lub faktura VAT zostaną doręczone Klientowi wraz z produktem.

Rozdział VI

Płatność

 1. Sklep umożliwia Klientom następujące formy płatności:

 

 • przelew z wykorzystaniem operatora płatności internetowych PayU
 • przelew bezpośredni na rachunek bankowy sklepu,
 • forma płatności za pobraniem przy odbiorze towaru lub w przypadku odbioru osobistego towaru w sklepie stacjonarnym stanowiącym punkt odbioru (ostatnie rozwiązanie nie jest możliwe w przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem portalu Allegro.pl).
 1. Klient wybiera formę płatności wypełniając formularz zamówienia.
 • Wybierając formę płatności płatność za pobraniem przy odbiorze towaru Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w chwili odbioru produktu do rąk kuriera lub w przypadku odbioru osobistego towaru w sklepie stacjonarnym stanowiącym punkt odbioru (ostatnie rozwiązanie nie jest możliwe w przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem portalu Allegro.pl).
 1. Wybierając formę płatności przelew bezpośredni Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Wybierając formę płatności z wykorzystaniem operatora płatności internetowych PayU, klient jest zobowiązany do dokonania płatności niezwłocznie po kliknięciu pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w takim wypadku Klient bezpośrednio po kliknięciu pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie automatycznie przeniesiony na stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności.

Rozdział VII

Terminy dostarczenia produktów

 1. Zakupione produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 8 dni roboczych liczonych:

 

 • w przypadku płatności za pobraniem od potwierdzenia przez Sklep zawarcia umowy sprzedaży,
 • w przypadku pozostałych form płatności przewidzianych niniejszym regulaminem od daty uznania rachunku bankowego Sklepu (wpływ środków wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu) i potwierdzenia przez Sklep zawarcia umowy sprzedaży,

 

 1. Zakupione produkty są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia w godzinach ……………………………………………………………… .
 2. Sklep będzie informował Klienta o aktualnym stanie wysyłki produktów wysyłając wiadomości e – mail na wskazany przez Klienta adres elektroniczny.
 3. Przy odbiorze towaru Klient powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki i zbadać jej zawartość w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki, niekompletności dostarczonych produktów lub ich niezgodności z zamówieniem Klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (opisać nieprawidłowości przesyłki) celem ułatwienia sobie złożenia reklamacji Produktu. Sklep zaznacza jednak, iż sporządzenie w/w protokołu nie jest warunkiem koniecznym uwzględnienia reklamacji.

Rozdział VIII

System rabatowy / wyprzedaże

 1. Sklep w sposób wybrany przez siebie może stosować rabaty w stosunku do cen towarów oferowanych do sprzedaży, w szczególności poprzez dostarczanie Klientom kodów rabatowych poprzez usługę newsletter.
 2. W przypadku organizowania przez sklep wyprzedaży towaru, jest to w sposób wyraźny podane do wiadomości Klientów poprzez wyodrębnienie na stronie internetowej Sklepu towarów objętych wyprzedażą.
 3. W przypadku gdy ceny towarów objętych wyprzedażą są niższe o przynajmniej 20% od cen tych samych towarów przed wyprzedażą, co jest wyraźnie podane do wiadomości Klienta na stronie internetowej Sklepu, w stosunku do tych towarów nie będą uwzględniane rabaty, o których mowa w ust. 1.
 4. W przypadku wyprzedaży czas dostawy towarów może być wydłużony, przy czym nie więcej niż do ….. dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Rozdział IX

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni licząc od objęcia zakupionego produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (od doręczenia produktu).
 2. W przypadku dokonania zakupu, który obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno partiami, termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej liczony jest od objęcia w posiadanie (doręczenia) ostatniej partii.
 3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 nie zobowiązuje Klienta do ponoszenia jakichkolwiek kosztów za wyjątkiem:

 

 • kosztów dostarczenia produktu w sytuacji gdy Klient wybrał sposób dostarczenia produktu, inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W takiej sytuacji Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • bezpośrednich kosztów zwrotu produktu.

 

 1. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia na piśmie i przesłanie go na adres Sklepu, wysłanie oświadczenia faksem na numer faksu Sklepu lub poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres elektroniczny Sklepu, przy czym do zachowania 14 dniowego terminu odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Adres Sklepu, numer faksu Sklepu, a także adres elektroniczny Sklepu są wskazane w Rozdziale I ust. 1.
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy poprzez wysłanie wiadomości e - mail Sklep niezwłocznie prześle Klientowi wiadomość e – mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 4 może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, przy czym wykorzystanie formularza nie jest warunkiem skuteczności odstąpienia.  
 4. Klient odstępując od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek zwrócić zakupione produkty poprzez odesłanie ich na adres Sklepu podany w rozdziale I ust. 1 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie produktów przed jego upływem.
 5. Klient odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania (działania) produktu.
 6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klientao odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Pouczenie o prawie odstąpienia jest dodatkowo zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Sklep wyjaśnia, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (U.2019.134 t.j.) prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

 

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

 

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 

 

 • zawartej w drodze aukcji publicznej,

 

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Rozdział X

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Jeżeli dostarczony produkt ma wadę Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji (rękojmia za wady w rozumieniu przepisów art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (U.2019.1145 j.t.).
 2. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien na piśmie przedstawić przyczyny reklamacji, podpisać się i przesłać w/w pismo wraz z wadliwym produktem na adres Sklepu podany w Rozdziale I ust. 1 dołączając do przesyłki paragon fiskalny lub fakturę VAT względnie inny dowód dokonania zakupu (na przykład potwierdzenie przelewu, wydruk wiadomości e – mail itp.), a także protokół szkody, o którym mowa w rozdziale VII ust. 4, jeżeli został sporządzony.
 3. Obowiązek odesłania produktu do sklepu nie dotyczy sytuacji gdy przedmiotem reklamacji jest dostarczenie przesyłki w stanie niezupełnym polegającym na braku części zamówionych Produktów. W takim wypadku wystarczające jest odesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 1.
 4. W piśmie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Klient powinien w szczególności opisać wadę Produktu oraz wskazać jaką formą uwzględnienia reklamacji jest zainteresowany, tj. w szczególności.

 

 • wymiana Produktu na tożsamy produkt wolny od wad,
 • zwrot uiszczonej ceny,
 • uzupełnienie zamówienia o brakujący towar lub częściowy zwrot uiszczonej ceny (w przypadku zamówienia niekompletnego),
 • naprawa produktu jeżeli jest technicznie możliwa,

 

 1. Sklep niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji poinformuje Klienta na piśmie o uwzględnieniu lub braku uwzględnienia reklamacji i dalszej procedurze związanej z realizacją uprawnień Klienta.
 2. W razie uwzględnienia reklamacji Sklep wymieni produkt wadliwy na wolny od wad, dokona naprawy lub w wypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 uzupełni zamówienie o brakujący towar, z zastrzeżeniem ust. 7. Produkty wolne od wad lub produkty, o których mowa w ust. 4 pkt .5 zostaną odesłane do klienta nie później niż w terminie ….. dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji, na ten sam adres, na który została wysłana przesyłka dotknięta wadą, chyba, że Klient wskaże inny adres.
 3. W razie uznania reklamacji za zasadną i wyboru przez Klienta opcji, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lub gdy wymiana produktu lub uzupełnienie zamówienia jest niemożliwe, w szczególności z powodu wyczerpania zapasów towaru Sklep zwróci Klientowi uiszczoną cenę w całości lub w przypadku reklamacji niekompletnej przesyłki w części odpowiadającej cenie brakujących produktów, nie później niż w terminie ….. dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci Klientowi koszty odesłania wadliwego produktu w terminie ….. dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji, a produkt wolny od wad zostanie przesłany do Klienta na koszt Sklepu.
 5. Przepisy niniejszego rozdziału nie pozbawiają Klienta prawa do skorzystania z innych form ochrony jego praw w przypadku wad Produktu przewidzianych przepisami prawa.
 6. Niezależnie od uprawnień opisanych w ust. 1 – 9 powyżej jeżeli produkty są objęte gwarancją producenta Klient może realizować uprawnienia wynikające z tejże gwarancji, o których zostanie poinformowany przy zakupie produktu.

Rozdział XI

Wymiana towaru

 1. W przypadku gdy Klient chce wymienić zakupiony w Sklepie towar wolny od wad na inny towar powinien w tym celu skontaktować się w formie wiadomości e – mail ze Sklepem, celem uzgodnienia warunków ewentualnej wymiany.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dokonania wymiany, jednak w miarę swoich możliwości dołoży wszelkich starań by uwzględnić życzenia Klienta.

Rozdział XII

Rozwiązywanie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postepowania cywilnego (U.2018.1360 j.t).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądom powszechnym właściwym dla siedziby Sklepu.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (U.2019.134 t.j.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 j.t.).) i innych aktów prawnych prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……… 2015 roku

 

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Jako konsumenci mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

W przypadku dokonania zakupu, który obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno partiami, termin, do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie (doręczenia) ostatniej partii, lub od dnia w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną albo fax). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład: 

 

pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe Piecha Mariusz Piecha pod adresem ul. K. Jędrzejowskiego, nr 1, 32-651 Malec,

 

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lawinia.pl.

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub dostarczyć ją nam na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe Piecha Mariusz Piecha pod adresem ul. K. Jędrzejowskiego, nr 1, 32-651 Malec, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–   Adresat: Przedsiębiorstwo Handlowe Piecha Mariusz Piecha, ul. K. Jędrzejowskiego, nr 1, 32-651 Malec, NIP 9371001398, REGON 070611752, tel. ……………………………………. fax: ………………………………………. adres e – mail: sklep@lawinia.pl.

 

 

–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

 

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………...............................................................

 

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………...........................................................

 

–  Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………..........

 

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………….

 

– Data ………………………………………………………………………………………………..

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Logo Lawinia
tel. (33) 486 71 72
sklep@lawinia.pl