RODO

                               ZMIANA W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Jako Mariusz Piecha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Piecha Przedsiębiorstwo Handlowe „PIECHA”, adres: ul. K. Jędrzejowskiego 1, 32-651, nr NIP: 9371001398, REGON: 070611752 (zwany dalej Administratorem), w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Jakie Państwa danych są gromadzone i przetwarzane?
 2. a) nazwisko, imię albo nazwa firmy,
 3. b) adres korespondencyjny, adres zamieszkania, siedzibę firmy,
 4. c) telefon, e-mail,
 5. d) numer rachunku bankowego (na potrzeby płatności elektronicznej),
 6. e) adres IP.

 

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe uzyskane przy wyrażeniu zgody na ich przez przetwarzanie przez Administratora wykorzystujemy w następujących celach:

 

Zapewnienia wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.

-wystawiania i przechowywania faktu oraz dokumentów księgowych,

-zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania powierzonych przez   Państwa danych,

- przyjęcia oraz realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

 

Ponadto, w celu tworzenia analiz, zestawień na nasze potrzeby wewnętrzne- obejmuje to przede wszystkim badania marketingowe.

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury;

- przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe;

-przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonywania obowiązków,

- przez czas realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

 

 

 1. Komu przekazujemy Państwa dane?

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. upoważnionym pracownikom (wykaz pracowników dostępny w osobnym załączniku)

Innym podmiotom  przetwarzających Państwa dane na podstawie zawartych z nami umów, w niezbędnym zakresie.

 

 1. Czy Państwa dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Obecnie Państwa dane nie są przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). W najbliżej przyszłości nie ma również planów, by przekazywać Państwa dane poza tenże obszar.

 

 

 1. Uprawnienia przysługujące Państwu.

 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

- sprostowanie (poprawienie) danych,

-usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,

-ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku),

-dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

-przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa ( w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek albo osobiście pod adresem. ul. Oświęcimska  52a, 32-651 Nowa Wieś albo też wysyłając przedmiotowy wniosek na w/w adres za pomocą poczty polskiej.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można  z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

 1. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie zobowiązaniu do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Ponadto, w szczególnych przypadkach będą mogli Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest to, by w/w dane osobowe wykorzystywane były przez nas w naszym prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia Państwa wniosku nie będziemy mogli już przetwarzać danych osobowych, które zostały objęte sprzeciwem, chyba że zostaną przez nas wykazane:

- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub

-podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Zgoda

Jeżeli wykorzystywanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać- jednocześnie nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

 

 

 

 

 1. Skarga

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Logo Lawinia
tel. (33) 486 71 72
sklep@lawinia.pl